Del: - -

En forandring som alle andre

Grøn omstilling er en bunden opgave, og samarbejdskonsulenterne i TekSam kan hjælpe med at få emnet diskuteret i SU

Af Ingrid Pedersen

Foto: Palle Peter Skov

TekSam har netop udsendt pjecen Grøn omstilling i samarbejdsperspektiv, for det er afgørende for virksomhederne, at de får det bedste og bredest mulige grundlag for samarbejde om den store forandring, som den grønne omstilling kan være, og emnet bør være et naturligt tilbagevendende tema for samarbejdsudvalgene.

TekSam hjælper både ledere og medarbejdere med at blive klædt på til at samarbejde om bæredygtighed.

Pjecen fremhæver, at samarbejdsudvalget bør spille en central rolle i den grønne omstilling, for den kan medføre mange forandringer og påvirke hele arbejdspladsen, men samarbejdsudvalget kan medvirke til, at det bliver en succes, så medarbejderne bliver involveret, og at al relevant viden, indsigt og erfaring bringes i spil.

Medlemmerne af SU er ansvarlige for at inddrage synspunkter, ideer og forslag fra medarbejderne, og mange virksomheder har gode erfaringer med at inddrage medarbejderne i fx mindre ressourceforbrug, lysfølere ved toiletter og gangarealer, mere plantebaseret og lokalproduceret mad i kantinen og brug af mindre miljøbelastende materialer.

Samarbejdsaftalen beskriver også, hvilke konkrete opgaver SU skal løse, og mange af dem kan relateres til den grønne omstilling:

  • Udarbejdelse af principper for uddannelse og omskoling af ansatte, som skal betjene ny teknologi • Udarbejdelse af principper for en uddannelsespolitik i virksomheden i øvrigt
  • Udveksle synspunkter og behandle forslag vedrørende retningslinjer for produktions- og arbejdstilrettelæggelse og gennemførelse af større omlægninger i virksomheden
  • Vurdering af de tekniske, økonomiske, personale-, uddannelses- og miljømæssige konsekvenser vedrørende indførelse af ny eller ændringer i bestående teknologi, herunder it-baseret teknologi og systemer, når indførelsen eller ændringerne er af væsentligt omfang.

I tillæg til disse opgaver er, jf. protokollatet om den grønne omstilling, også at sikre, at samarbejdet mellem ledelse og ansatte på alle niveauer i virksomheden indgår som et centralt element i en fremadrettet virksomhedspolitik.

Skab et fælles afsæt

Samarbejdskonsulenterne i TekSam er til rådighed til at hjælpe med at skabe et fælles afsæt og opbakning til at arbejde med grøn omstilling.

-Det er vigtigt at sætte det på dagsordenen i SU, siger samarbejdskonsulent Dennis Jensen, CO-industri.

-Vi kan hjælpe med sparring og med at skabe et fælles ambitionsniveau, siger seniorchefkonsulent Jan Lorentzen, DI.

De understreger begge, at man altid kan kontakte TekSam for sparring, undervisning eller hjælp til at gennemføre den strategi, som virksomheden har valgt.

-Ved at involvere SU, får man alle ideer på bordet, og medarbejderne har mange gode og brugbare ideer, og når man har truffet en beslutning, er det med til at giver medarbejderne ejerskab af den, siger Jan Lorentzen.

Dennis Jensen konstaterer, at den grønne omstilling er en forandring som alle andre, men det er vigtigt at tage højde for medarbejdernes trivsel undervejs.

-Den grønne omstilling er en bunden opgave, hvis vi vil sikre fremtidige generationer et godt liv – ellers bryder jorden simpelt hen sammen, siger Jan Lorentzen.

Der er en fælles erkendelse i DI og CO-industri af, at selv om Danmark er et lille land, har vi udviklet teknologier, som efterspørges i resten af verden, og de er centrale for verdens grønne omstilling. 

Se pjecen om grøn omstilling i samarbejdsperspektiv her.


Senest revideret den 02. november 2021