Uddannelse er spildt - hvis det ikke bruges straks
Hent interviewet her
Få succes med jeres personalepolitik
Gå til siden
Del: - -

Personalepolitik og samarbejdsudvalget

Formålet med en personalepolitik er at fremme virksomhedens produktivitet og medarbejdernes arbejdsglæde. Derfor er det i alle virksomheders interesse at udforme deres egen skræddersyede personalepolitik.

Samarbejdsudvalget har i henhold til Samarbejdsaftalen en central rolle i udformningen af personalepolitikker.

Samarbejdsudvalget er det forum, hvor alle personalepolitiske tiltag debatteres for at skabe enighed om de principper, der skal være gældende for den endelige politik. Vi tror på, at samarbejdsudvalget skal bygge på engagement og begejstring.

Tilstræbe enighed

Udformning af principper forudsætter en forpligtelse fra begge parters side til gennem medbestemmelse i samarbejdsudvalget at tilstræbe enighed og gennemføre det aftalte.

Det er en god idé at bruge tid på at blive enige og skabe en bred forankring af politikken i din virksomhed.

Samarbejdsudvalget arbejder med fælles interesser - for at sikre virksomhedens konkurrencekraft og medarbejdernes arbejdsglæde. Det betyder, at produktiviteten skal udvikles, og medarbejderne skal trives, og det skal foregå i en proces, hvor produktiviteten og arbejdsglæden er hinandens forudsætning. Samarbejde er vejen frem.

TekSam konsulenttjeneste rådgiver samarbejdsudvalgene i udviklingen af virksomhedens personalepolitikker, så de styrker trivsel og produktivitet som en fælles interesse.

Samarbejdsudvalgets rolle

I samarbejdsudvalget lægges rammerne for samarbejdet mellem ledelse og ansatte på alle niveauer i virksomheden.

Det er samarbejdsudvalgets overordnede opgave at udvikle samarbejdet overalt i virksomheden således, at det bliver til gavn for virksomheden og den enkelte medarbejder. Det sker i samarbejdsudvalget ved at:

- følge og udvikle det daglige samarbejde og engagere så mange som muligt i dette arbejde

- tilvejebringe og bevare gode og rolige arbejds- og beskæftigelsesforhold, øge de ansattes trivsel og tryghed

- øge de ansattes forståelse for virksomhedens situation med hensyn til drift, økonomi og konkurrencedygtighed

- dialog om fravær og forebyggelse af sygdom på arbejdspladsen

Læs mere:

Samarbejdsudvalgets opgaver

I henhold til Samarbejdsaftalen skal samarbejdsudvalget inddrages i følgende opgaver:

  1. Tilrettelæggelse af principper for de lokale arbejds- og velfærdsforhold samt principper for virksomhedens personalepolitik over for de personalegrupper, der er repræsenteret i samarbejdsudvalgets gruppe b
  2. Udarbejdelse af principper for uddannelse og omskoling af ansatte, som skal betjene ny teknologi
  3. Fastlæggelse af principper for virksomhedens interne indsamling, opbevaring og brug af persondata.
  4. Udarbejdelse af principper for en uddannelsespolitik i virksomheden i øvrigt
  5. Udveksle synspunkter og behandle forslag vedrørende retningslinjer for produktions- og arbejdstilrettelæggelse og gennemførelse af større omlægninger i virksomheden
  6. Vurdering af de tekniske, økonomiske, personale-, uddannelses- og miljømæssige konsekvenser vedrørende indførelse af ny eller ændringer i bestående teknologi, herunder datamaskinbaseret teknologi og systemer, når indførelsen eller ændringerne er af væsentligt omfang
  7. Udarbejdelse af principper for en seniorpolitik i virksomheden
  8. Orientering om forslag til eventuelle produktivitetsfremmende lønsystemers principielle opbygning, virkemåde og anvendelighed samt muligheder for etablering af fondsdannelser med uddannelsesmæssige og sociale formål
  9. Udarbejdelse af principper for ligebehandling og integration i henhold til tillægsaftale herom mellem DA og LO

Senest revideret den 26. april 2021