Samarbejdsnævnets Idéblade

Som supplement til konsulenttjenesten er der udgivet en række idéblade, som kan bruges til rådgivning og inspiration - lige fra oprettelse af SU, samarbejde i virksomheder uden SU, SU's dagsorden og mødereferater m.v.

Idéblade til arbejdet i SU
Del: - -

7. Ikrafttræden og varighed

Denne aftale træder i kraft den 23. marts 2005.

Samarbejdsaftalen er gældende indtil den med 6 måneders varsel opsiges til en 1. juli, dog tidligst den 1. juli 2008.

Den af parterne der måtte have ønske om ændringer i Samarbejdsaftalen, skal 12 måneder forud for opsigelsen underrette modparten herom, hvorefter der optages forhandlinger med det formål at opnå enighed og derved undgå opsigelse af Samarbejdsaftalen.

København, den 9. juni 1986

For Landsorganisationen i Danmark
Knud Christensen, Bent Nielsen

For Dansk Arbejdsgiverforening
Benned Hansen, Hans Skov Christensen

Ikrafttrædelsesbestemmelse i aftalen i 1986:

Denne aftale, der ikke på noget område forringer gældende kollektive aftaler, træder i kraft 1. juli 1986 og er gældende, indtil den med 6 måneders varsel opsiges til 1. juli, dog tidligst pr. 1. juli 1991.


Senest revideret den 17. september 2020