Aftaleskema

Hent aftaleskema til andre læringsformer, klik her for PDF og her for Word

Del: - -

Alternative læringsformer

Kompetenceudvikling behøver ikke kun at være kurser, der er mange andre muligheder for udvikling på jobbet.

Mennesker er forskellige og har forskellig tilgang til læring. For nogle giver det bedst mening at komme på et ”rigtigt” kursus, uanset om det er leverandør eller et teoretisk kursus.

For nogle er der helt andre behov for læring, og ofte er der ikke mulighed for at finde en uddannelse som opfylder behovet. Nogle lærer bedst i praksis, altså mens de gør tingene. Her er der flere muligheder, men det er vigtigt at få sat system i de alternative læringsformer, dvs. faste aftaler om læringsformen, tidsrummet, f.eks. læringsansvarlig osv. Et aftaleskema bør bruges hver gang der laves en aftale. Skemaet kan frit benyttes og tilrettes efter behov

I det følgende er der beskrevet forskellige muligheder som kan benyttes enkeltvis eller som et miks. Der kan være mange flere muligheder, og alle er de situationsbestemte, men værd at prøve. Det er hurtigt til at se om der er effekt af læringsformen, evt. kan medarbejderne selv evaluere undervejs om det giver dem nogen værdi.

Læs mere:

Sidemandsoplæring:

Definition:

 • Sidemandsoplæring er en oplæringsform hvor en erfaren medarbejder videregiver sin viden og erfaring på et arbejdsområde, en speciel arbejdsmetode eller betjening af en bestemt maskine osv.

Formål:

 • At oplære medarbejdere til bestemte arbejdsrutiner eller processer ved hjælp af erfarne kollegaer eller andre.
 • Læringsprocessen forgår under trygge rammer og i vante omgivelser

Gode råd:

 • Det er vigtigt at få aftalt tidsrummet hvor oplæringen skal foregå.
 • Hvem er oplæringsansvarlig og hvem er kontaktperson hvis læringen ikke fungerer.
 • Hvad er målet med oplæringen og hvor dan kontrolleres det om målet er nået.

Gå til toppen

E-læring:

Definition:

 • E-læring bruges hvor der findes egnede programmer i en given arbejdsproces eller funktioner, maskiner eller edb funktioner osv.

Formål:

 • At give deltagerne frihed til selv at vælge tidsrummet for læringen
 • At give deltagerne mulighed for i eget tempo at tilegne sig læring på et givet område, samt mulighed for at gentage bestemte sekvenser flere gange.
 • Økonomisk besparelse på transport, ophold osv.

Gode råd:

 • Medarbejderen skal have fred når E-læringen foregår, og derfor er det vigtigt at der ikke forstyrres eller afbrydes under indlæringen.
 • Aftalt et tidsrum (dage) hvor medarbejderen frit kan vælge at starte på læringen, men sæt også en sluttid som skal overholdes.
 • Hvordan bruges det lærte efterfølgende, f.eks. hvilke opgaver skal løses efterfølgende for at kontrollere at det gennemførte program er forstået korrekt.

Gå til toppen

Jobrotation:

Definition:

 • Jobrotation er en planlagt faglig og personlig udvikling af medarbejdere ved cirkulation mellem én eller flere arbejdsområder som led i en turnusordning. Ordningen kan være af kortere eller længere varighed og kan være en del af virksomhedens personaleplanlægning.

Formål:

 • At gøre medarbejderne mere fleksible
 • At give medarbejderne en større viden og faglige kvalifikatioN.
 • Udvikle medarbejdernes evne til at omstille sig til andre opgaver
 • Udvikle medarbejdernes evne til at fungere i forskellige arbejdsmiljøer
 • Give medarbejderne en større forståelse for sammenhængen mellem de forskellige arbejdsprocesser og afdelinger.

Gå til toppen

Udstationering:

Definition:

 • Ved udstationering forstås primært at medarbejderen flyttes til et job i udlandet. Udstationeringen kan være af korte eller længere varighed afhængig af opgavens art. Medarbejdere kan også udstationeres på en anden geografisk afdeling i Danmark, men giver ikke den beskrevne effekt.

Formål:

 • Formålet med udstationeringen kan være at høste international erfaring, kendskab til forretningsmuligheder og skabe øget forandringsparathed i organisationen.
 • At udvikle medarbejderens faglige kompetencer og personlige udvikling i form af ændret international holdning via kultur og sprog.

Gode råd:

 • Klare aftaler og en afgrænset tidsramme er vigtige at have på plads.
 • Kontakt personer både ude og hjemme skal være entydigt aftalt.
 • Mål og Opfølgning skal aftales inden udstationering.

Gå til toppen

Erfa-grupper:

Definition:

 • Erfa-grupper består af personer, der mødes regelmæssigt og i en styret form udveksler erfaringer indenfor områder der indgår i deltagernes daglige arbejde.

Formål:

 • At fremlægge egne erfaringer og få reaktioner herpå
 • At drøfte ideer/ problemer af personlig og faglig karakter.
 • At inddrage faglige interne / ekstern ressourcepersoner der kan inspirere til at tænke i nye baner.

Gode råd:

 • Udpeg en ansvarlig der kan varetage opgaven med at indkalde og skrive referat osv. fra møderne.
 • Udpeg en person til ordstyrer til møderne
 • Afsæt en fast tid, f.eks. 2 timer og gerne inden fyraften, så de der ønsker det kan fortsætte debatten efter arbejdstid.
 • Arbejd med faste emner og dagsorden.

Gå til toppen

Fremtidsværksted:

Definition:

 • Et fremtidsværksted giver mulighed for at udveksle nye ideer og tanker, Hver enkelt deltager kan udtale sig frit, og alle skal forsøge at frigøre sig fra gamle tanker og adfærd. Alt er tilladt og der skal arbejdes med muligheder og ikke barrierer.

Formål:

 • At diskutere problemer på arbejdspladsen, som de opleves
 • At diskutere nye muligheder for arbejdsprocesser, produkter, ydelser eller andet.
 • At engagere medarbejdere i nye muligheder fra start

Gode råd:

 • Alle tanker og synspunkter er velkomne.
 • Først når alle tanker og synspunkter er fremsat arbejdes der med løsninger

Inddrag evt. folk med ekspertise indenfor et område til at medvirke med behandling af løsninger.

Gå til toppen

Gå hjem møder:

Definition:

 • Gå hjem møder kan have forskelligt indhold, men se muligheder og gode råd under erfa-grupper og fremtidsværksted.

Gå til toppen

Coaching

Definition:

 • Coaching understøtter og motiverer medarbejdere i deres udvikling og løsning af arbejdsopgaver.
 • Coaching er når den enkelte medarbejder bliver støttet i at opnå det optimale for de fælles eller personlige mål.

Formål:

 • At give medarbejderne oplysninger om deres indsats og resultater
 • At støtte og berolige medarbejdere
 • Motivere medarbejdere i rigtig retning
 • At vise interesse for medarbejdernes udvikling

Gode råd:

 • Vælg den positive tilgang med ros i stedet for ris.
 • Medarbejderne skal behandles forskelligt for at nå de samme mål
 • Nogle medarbejdere skal bare have at vide at de gør det rigtige andre skal have at vide hvordan de gør det rigtigt.

Gå til toppen

Teamwork eller selvstyrende grupper:

Definition:

 • Teamwork eller selvstyrende grupper arbejder sammen om et fælles mål. Konstellationen i gruppen kan være sammensat af forskellige personer og faglige kompetencer

Formål:

 • Forbedring af processer og nedbringelse af fejlprocenter
 • Sikre udvikling og motivation af den enkelte medarbejder
 • Instruktør opgaver udvikler medarbejderen både personligt og fagligt.
 • Større fleksibilitet

Gode råd:

 • God planlægning og afklaring af roller er afgørende for fælles succes.
 • Gruppen skal være indstillet på problemløsning og beslutningsprocesser sker internt i gruppen
 • Alle i gruppen skal respektere og stole på hinanden

Gå til toppen

Personlig assistent:

Definition:

 • Rollen som personlig assistent er at sikre en praktisk orienter oplæring af en egnet medarbejder til at være stedfortræder for en leder.

Formål:

 • At medarbejderen får et realistisk indtryk af hvad lederjobbet indebærer
 • At medarbejderen gennem gradvis overtagelse af lederens arbejdsopgaver får gjort sine egne erfaringer
 • Lederen får uformelt dækket sit behov for en stedfortræder

Gode råd:

 • Lederen skal huske sin rolle som coach
 • Start i det små med udlægning af mindre lederopgaver
 • Følg op undervejs både i forhold til den personlige assistent og de andre medarbejdere
 • Perioden bør højst være 2 år, før medarbejderen får formelt ledelsesansvar.

Gå til toppen


Senest revideret den 10. november 2020