Samarbejdsnævnets Idéblade

Som supplement til konsulenttjenesten er der udgivet en række idéblade, som kan bruges til rådgivning og inspiration - lige fra oprettelse af SU, samarbejde i virksomheder uden SU, SU's dagsorden og mødereferater m.v.

Idéblade til arbejdet i SU
Del: - -

9. Aftale mellem Dansk Arbejdsgiverforening og LH om lederes deltagelse i samarbejdsudvalg i virksomhederne

I tilslutning til den mellem Landsorganisationen i Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening indgåede samarbejdsaftale af 9. juni 1986 er der ved forhandling mellem LH og DA opnået enighed om følgende retningslinjer for arbejdslederes og tekniske funktionærers deltagelse i samarbejds-udvalgene.

§ 1 Såfremt der på en virksomhed findes medlemmer af LH, skal mindst et af disse udpeges som medlem af gruppe a i samarbejdsudvalget.

§ 2 I tilfælde, hvor medlemmer af LH har udpeget en eller flere talsmænd, træffes der med disse aftale om repræsentation i henhold til § 1. I andre tilfælde udpeges repræsentanten efter forhandling med de ansatte arbejdsledere og tekniske funktionærer. Kan enighed ikke opnås, indbringes spørgsmålet til afgørelse i henhold til reglerne i §5.

§ 3 Vedrørende valgbarhed, funktionsperiode og honorarer for deltagelse i møder uden for ordinær arbejdstid gælder reglerne i Samarbejdsaftalen mellem DA og LO.

§ 4 Ethvert medlem af gruppe a kan kræve en drøftelse af dagsordenen forud for møderne i samarbejdsudvalget.

§ 5 Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende fortolkningen af nærværende aftale afgøres efter de gældende regler for organisationsmæssig forhandling, jf. "Almindelige Bestemmelser angående samarbejdet mellem LH - Hovedorganisation for Arbejdsleder - og tekniske Funktionærforeninger i Danmark samt Foreningen af Arbejdsledere i Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening med tilsluttede organisationer og enkelte medlemmer".

§ 6 Aftalen gælder, indtil den med 6 måneders varsel af en af parterne opsiges til ophør en 1. oktober.

København, den 15. december

Ledernes hovedorganisation:
Ole Skov
Svend Askær

Dansk Arbejdsgiverforening:
Niels Fog
Jørn Neergaard Larsen


Senest revideret den 26. april 2021