Del: - -

Regnskab, fortrolighed og kommunikation

Alle nyvalgte tillidsrepræsentanter har mulighed for at komme på samarbejdskursus, så de bedre kan indgå i dialog om fremtiden – og kurserne er populære

Af Ingrid Pedersen

Foto: Victoria Mørck Madsen

Samarbejdskurserne for nyvalgte tillidsrepræsentanter er populære, og de er lavet for at forbedre samarbejdet på virksomhederne og ruste tillidsrepræsentanterne, så de bedre kan deltage i en dialog om virksomhedens udvikling og medarbejdernes trivsel.  Kurserne varer to gange to dage og indeholder emner som: Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø, hvor man gennemgår Samarbejdsaftalen, som danner baggrund for et godt samarbejde på den enkelte virksomhed, og hvor medarbejdernes trivsel og virksomhedens konkurrenceevne er i fokus. Kursisterne diskuterer, hvordan man får et godt psykisk arbejdsmiljø, så man sammen med kollegerne får den bedst mulige arbejdsplads. Kursisterne får også undervisning i produktionsforståelse, så de stifter bekendtskab med vareflow-tankegangen samt produktions- og mandskabsplanlægning. De diskuterer de problemstillinger, som opstår i produktionsmiljøet og de udfordringer, man som tillidsrepræsentant står overfor i den forbindelse.

I modulet regnskabs- og forretningsforståelse får kursisterne bedre forudsætning for at forstå firmaets regnskab og diskuterer regnskabsprincipper som status, balance og resultatopgørelse.  Man tager udgangspunkt i en case fra en virksomhed, og dagen afsluttes med, at man lærer at læse og analysere sin egen virksomheds regnskab. Det er med til at styrke dialogen med kolleger og ledelse.

Fortroligheden

TekSam Nyt har interviewet tre kursister, der for nylig har deltaget i et samarbejdskursus i Karrebæksminde.

-Kurset har givet mig nogle rigtigt gode redskaber til at kommunikere, som jeg helt sikkert kan få gavn af i SU, siger Jens Anker Pedersen, Gyproc.

Et af de emner, Pia Vahlgren Frost, Carlsberg er glad for er, at kurset har givet hende forståelse for er fortroligheden, når hun på SU har fået oplysninger, hun ikke må fortælle videre.

-Kurset har virkelig givet mig følelsen af, at jeg har styr på, hvad jeg må fortælle videre fra SU- møderne, konstaterer Pia Vahlgreen Frost, der også fremhæver, at hun er glad for at have mødt TekSam-konsulenterne, som bidrager på kurset.

Det samme siger Laila Pedersen fra CP Kelco.

-Der er situationer, hvor man ikke længere føler sig alene i verden med sine spørgsmål, siger hun.

-En ting er selve undervisningen, men også muligheden for erfaringsudveksling med de andre kursister er værdifuld, siger Laila Pedersen, CP Kelco

På kurserne får de også understreget, at de har til opgave at fremføre medarbejdernes synspunkter i SU, for man opnår ikke noget på kollegernes vegne ved at være tilbageholdende og tie stille. Og det er ofte også en gevinst for virksomheden, fordi medarbejdernes synspunkter kan være med til at kvalificere ledelsens beslutninger om virksomhedens udvikling.

Forstå et regnskab

De fremhæver også regnskabsforståelse som et vigtigt indhold af kurset, og underviser Freddy G. Christensen bruger regnskaber fra kursisternes arbejdspladser i undervisningen, så de får konkret viden om deres egen arbejdsplads med hjem.

-Man bliver jo ikke verdensmester efter to gange to dages kursus, siger Pia Vahlgren Frost, men hun siger, at man helt sikkert bliver klogere på at gennemskue et regnskab.

-I SU bruger de jo somme tider begreber, man ikke forstår. Men kurset har givet mig en viden, som gør det lettere at stille spørgsmål om det, jeg ikke forstår, siger Laila Pedersen.

Goodwill-ambassadører

TekSam-konsulenterne Jan Lorentzen, DI og Gunnar Krarup Andersen, CO-industri, tilrettelægger kurserne, og de opfordrer alle nyvalgte tillidsrepræsentanter til at deltage i dem. Man bliver godt klædt på til at arbejde med de opgaver der er i SU,  og deltagelse er uden udgifter for kursisterne.

-Og vi får virkelig gode tilbagemeldinger på dem, siger Jan Lorentzen, der understreger, at Tillidsrepræsentanter der er godt klædt på, bidrager positivt til et godt samarbejde om produktivitet og trivsel – til glæde for både virksomhed og medarbejdere.

-Når I for eksempel er med til at fastsætte principperne for virksomhedens personalepolitikker, , bliver I jo også en slags goodwill-ambassadører, sagde han til kursisterne.

Anderledes end tr-kurser

Gunnar Krarup Andersen understreger, at man på kurserne for eksempel lærer at forstå virksomhedens regnskab.

-Det indgår ikke i et almindeligt tillidsrepræsentantkursus, fremhæver han og tilføjer, at han godt ved, at der er mange kursustilbud til nyvalgte tillidsrepræsentanter.

-Men jeg vil klart anbefale, at man også vælger samarbejdskurset. En af kursets fordele er også, at det er tværfagligt, så man får mulighed for at diskutere med kolleger fra andre fagforbund.

Han anbefaler i øvrigt, at man laver en uddannelsesplan for nyvalgte tillidsrepræsentanter.

-Og man får mulighed for at få inspiration fra kolleger i andre virksomheder til, hvordan man får mest muligt samarbejde i SU, tilføjer Jan Lorentzen.

Udover inspiration til, hvordan SU kan arbejde med trivsel, produktivitet, personalepolitik og meget andet, er DI og CO-Industri også enige om, at kurserne kan inspirere til, hvordan medarbejderne kan inddrages i arbejdet med virksomhedens grønne omstilling.

Kurserne hjælper også tillidsrepræsentanterne til at kunne se en sag fra to sider, giver dem gode redskaber til samarbejdet, og dygtige tillidsrepræsentanter er med til at skabe ro på arbejdspladsen.

Kurset blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2007, og det er betalt af TekSam. Kurset er ikke en del af forbundenes tr- uddannelse, og kursusindholdet indgår heller ikke i de almindelige tr- kurser. Kurset er gratis, og virksomheden betaler løn og transport. Formålet er at klæde de nyvalgte medlemmer på til arbejdet i SU, så de kan deltage i en dialog om virksomhedens fremtid.

På kurserne, der varer to gange to dage lærer kursisterne noget om samarbejdsaftalen og psykisk arbejdsmiljø, de får viden om og forståelse for virksomhedens produktion, og de lærer at forstå et regnskab – med udgangspunkt i regnskabet fra deres egen virksomhed.

Kurserne holdes flere gange om året og forskellige steder i landet.

Find det samarbejdskursus, der passer dig her.

Undervisningen er baseret på samarbejdsaftalen. Samarbejdskonsulenterne Jan Lorentzen, DI og Gunnar Krarup Andersen, CO-Industri indleder med at fortælle kursisterne om formålet med Samarbejdsaftalen, om samarbejdsudvalgets opgaver og om den gensidige informationsforpligtelse som ledelse og medarbejderrepræsentanter har.

…………………..

Kurserne er tværfaglige, så man møder kolleger fra andre faggrupper.

……………………….

Pia Vahlgren Frost: - Jeg har fået styr på, hvad jeg må fortælle videre fra SU

………………………………..

Jens Anker Pedersen: -På kurset lærer vi meget om kommunikation. Det får jeg gavn af i SU

……………………….

Laila Pedersen: -Kurset giver baggrundsviden, som gør det lettere at stille spørgsmål til det, man ikke forstår

……………………………….

Jan Lorentzen: -Vi ved, at kurserne er gode, for de får altid virkelig gode evalueringer.

…………………….

Gunnar Krarup Andersen: -Vi ved godt, at der er mange kursustilbud til nyvalgte, men jeg vil bestemt anbefale samarbejdskurset

Kurserne er ikke en del af tillidsrepræsentantuddannelsen, men blev besluttet ved overenskomstforhandlingerne i 2007 for at give SU-medlemmerne bedre muligheder for at bruge deres indflydelse


Senest revideret den 17. maj 2022