Del: - -

Fra fravær til nærvær

Arbejdet med at reducere sygefraværet er en vigtig samarbejdsopgave. Når ledelse og medarbejdere i fællesskab i SU finder ud af, hvad der er bedst for deres virksomhed, skabes de bedste resultater.

Det er afgørende, at der er fælles forståelse af de mulige årsager, og at denne forståelse understøttes af fakta.

Ejerskab til processen og resultaterne er vigtig for opbakning til løsningerne.

TekSams erfaringer og viden i forhold til at arbejde med sygefravær i virksomhedernes samarbejdsudvalg - og vende fravær til nærvær - bygger i høj grad på erfaringerne fra et sygefraværsprojekt, der er gennemført i samarbejde med samarbejdsudvalgene i seks virksomheder.

Læs mere:

TekSams anbefalinger:

Sæt fokus på trivsel og arbejdsglæde

Gode rammer for arbejdet er den bedste måde at forebygge fravær på. Rammerne skal give den enkelte mening og fremme tillidsfulde relationer mellem ledelse og medarbejdere.

Rammer, der motiverer til nærvær, forebygger langvarig stress og mobning.

God ledelse skaber nærvær

Lederens adfærd har afgørende betydning for medarbejdernes trivsel. Ledelsen skal være motiverende og nærværende. Det er vigtigt, at lederen kommunikerer klare mål og rammer for arbejdet og viser interesse for medarbejderne. Lederen har desuden et særligt ansvar for at forebygge og håndtere arbejdsrelateret stress, konflikter og mobning.

Omsorgssamtaler med respekt

Oprigtig respekt og omsorg for medarbejderen er det bedste udgangspunkt for omsorgs- og fraværssamtaler, så de ikke opleves som en trussel.

Det er vigtigt, at både medarbejder og leder oplever samtalen som en dialog med det fælles formål at sikre medarbejderens sundhed og fastholde ham/hende i virksomheden.

Bevar kontakten til langtidssyge medarbejdere

Lad ikke en langtidssygemeldt medarbejder passe sig selv. Det er vigtigt at bevare kontakten til kollegerne og arbejdspladsen, mens man er syg. Det bidrager til at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen og forebygger udstødning fra arbejdsmarkedet.

En realistisk plan for, hvad medarbejderen kan påtage sig, kan være med til at afkorte sygdomsperioden.

Gå bag om tallene

Forudsætningen for en målrettet og effektiv indsats for at nedbringe sygefraværet er, at ledelsen og tillidsrepræsentanterne går bag tallene og undersøger, hvordan fraværet fordeler sig mellem ansatte og grupper af ansatte, og forsøger a finde frem til årsagerne.

Det er afgørende at aflive fordomme og standardforklaringer og bygge sin indsats på indsigt og fakta.

Sygefravær har menneskelige og økonomiske omkostninger, som det er nødvendigt og ansvarligt at kunne forklare årsagerne bag.


Senest revideret den 12. juni 2023