Idéblade med gode råd og inspiration

Som supplement til konsulenttjenesten er der udgivet en række idéblade, som kan bruges til rådgivning og inspiration - lige fra oprettelse af SU, samarbejde i virksomheder uden SU, SU's dagsorden og mødereferater m.v.

Idéblade til arbejdet i SU

Noter til rammeaftale om telearbejde

EFS (ETUC), Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (European Trade Union congres)
Medlem: LO, FTF og AC

Eurocadres, Rådet for Europæiske Akademikere og Ledere

Medlem: AC

CEC, Confédération Européenne des Cadres

Medlem: Ledernes Hovedorganisation

UNICE, Union of Industrial and Employers confederations' of Europe

Medlem: DA og DI

CEEP, The European Center of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic  Interest

Medlem: Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Personalesytrelsen og Hovedstadens Sygehusfællesskab

UEAPME, Union européenne de l'artisinat et des pétites et moyennes entreprises

Direktiver

91/533 EØF: Arbejdsgivers pligt til at underrette arbejdstager om vilkår for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet.

90/270/EØF: Rådets direktiv af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde ved skærmterminaler (femte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

89/391/EØF: Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet ("Rammedirektivet").

Artikel 139 i traktaten:

1. Dialogen mellem arbejdsmarkedets parter på fællesskabsplan kan, hvis parterne finder det ønskeligt, føre til overenskomstmæssige forbindelser, herunder aftaler.

2. Iværksættelsen af aftaler, der indgås på fællesskabsplan, finder sted - enten efter de fremgangsmåder og den praksis, arbejdsmarkedets parter og medlemsstaterne normalt anvender - eller i spørgsmål under artikel 137 efter fælles anmodning fra de underskrivende parter, ved en afgørelse, som Rådet træffer på forslag af Kommissionen. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal, undtagen nå den pågældende aftale indeholder en eller flere bestemmelser, der vedrører et af de områder, hvor der kræves enstemmighed i henhold til artikel 137, stk. 2. I så fald træffer Rådet afgørelse med enstemmighed.


Senest revideret den 26. august 2020